Uitnodiging GelreWerkt voor 27 mei

GelreWerkt!, het werkbedrijf van de gemeente Zutphen, nodigt je uit voor 27 mei. Onderstaande tekst komt uit hun uitnodiging:

Op maandag 27 mei openen wij onze deuren voor de Zutphense ondernemers en werkgevers. Wij stellen ons voor en willen graag het gesprek met u aangaan d.m.v. thema workshops. Uiteraard is er een hapje en een drankje vooraf en na afloop.

U bent van harte uitgenodigd voor ons eerste Kenniscafé op maandag 27 mei op locatie Henri Dunantweg te Zutphen

  • 17.00     inloop met soep en broodjes
  • 17.30     opening met een welkom door Herman Roord (directeur) en Laura Werger (wethouder)
  • 18.00     1e workshop
  • 18.30     2e workshop
  • 19.00     afsluitende netwerkborrel met hapje en drankje
  • 20.00    sluiting

Workshops

Er zullen twee workshoprondes zijn, u kunt kiezen uit vier workshops. Alle informatie kan worden nagestuurd en uiteraard is er mogelijkheid tot het maken van een  aparte afspraak.

Social Return On Investment

Een prachtig instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden. Maar hoe zit het nou precies met aanbestedingen, SROI-verplichtingen en overige voorwaarden?

Harrie Helpt training

Een introductie van de Harrie Helpt training waar de focus ligt op begeleiding bieden op de werkvloer aan mensen met een arbeidsbeperking.

Statushouders

Veel statushouders willen heel graag werken en/of de Nederlandse taal verbeteren op de werkvloer. Het is een zeer kansrijke groep op de arbeidsmarkt. Ontdek hoe u dit onbenut talent kunt aanboren.

Leren en werken

Investeren in personeel door middel van opleiden en (om)scholen van zowel nieuwe als bestaande medewerkers.

Wij horen heel graag of wij u mogen verwelkomen de 27e. U kun zich aan- of afmelden via werkgeversteam@gelrewerkt.nl   

Wilt u bij opgave doorgeven met hoeveel mensen u komt en of u dieetwensen heeft? Alvast onze dank!

Het bericht Uitnodiging GelreWerkt voor 27 mei verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.

Zonnepark op de Revelhorst

Om de energietransitie te realiseren, is het nodig energie duurzaam op te wekken. Een van de duurzame energievormen is zonne-energie. Het initiatief is ontstaan om ten zuiden van de N314 en de Lansinkweg een zonnepark te realiseren. Dit park wordt 7 ha. groot en zal 6 miljoen kilowattuur gaan opbrengen. Om dit park aan te kunnen leggen, zijn een bestemmingsplanherziening en omgevingsvergunning nodig. Deze plannen liggen tot en met vrijdag 31 mei ligt bij de gemeente ter inzage:

  • Reactienota zienswijzen gecoördineerde ontwerpbesluiten voor het zonnepark Revelhorst , gemeente Zutphen d.d. 16 januari 2019
  • Bestemmingsplan Zonneakker Revelhorst, gemeente Zutphen ((NL.IMRO.0301.bp1003ZPRevelhorst-VS01), inclusief verschillende bijlagen met het raadsvoorstel – en besluit d.d. 8 april 2019
  • Omgevingsvergunning (kenmerk 130396), verzonden op 18 april 2018

Zie:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-92063.html

Zie ook:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.0301.bp1003ZPRevelhorst-VS01/cs/212750.06580325114/459562.84050000005/1191.4728224578234

Het bericht Zonnepark op de Revelhorst verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.

Tussenbericht GGD onderzoek Eefde-West

Van de gemeente ontvingen we een tussenrapportage over het kankerclusteronderzoek dat de GGD in opdracht van de gemeenten Zutphen en Lochem uitvoert. Ook lees je in deze brief over andere onderwerpen die tijdens de informatie avond van 5 februari in Het Hart in Eefde aan bod kwamen:

Het GGD kankerclusteronderzoek verloopt volgens planning

De GGD heeft voor het milieuspoor van het kankerclusteronderzoek onderzocht welke bedrijven stoffen uitstoten die buiten de Mars terecht kunnen komen, en die een effect kunnen hebben op de gezondheid. Vijf bedrijven komen hiervoor in aanmerking. Van deze vijf bedrijven heeft de GGD informatie opgevraagd bij de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en Provincie Gelderland. De meeste informatie beoordeelt de GGD nu. De GGD bekijkt welke stoffen de bedrijven uitstoten, hoeveel, en of de verspreiding van deze stoffen invloed kan hebben op de gezondheid van mensen buiten het bedrijventerrein.

De GGD heeft voor het gezondheidsspoor van het onderzoek een verkennend gesprek gevoerd met een inwoonster uit Eefde-West die haar bezorgdheid bij de GGD had gemeld. Dit is onderdeel van de standaard werkwijze bij een kankerclusteronderzoek. Verder heeft de GGD een gesprek gevoerd met een huisarts in het gebied. Tenslotte is ook informatie opgevraagd over de aantallen van kanker in het gebied, bij het Integraal Kankercentrum Nederland.

De omgevingsdienst voert periodiek metingen uit en heeft de bedrijven goed in beeld

U heeft tijdens de informatie bijeenkomst gevraagd om concrete metingen bij bedrijven. Wethouder De Jonge heeft dit ter plekke toegezegd. De ODA heeft de meetgegevens verzameld, deze met de GGD gedeeld en zal bij een bedrijf nader onderzoek doen. De ODA meet overigens regelmatig bij de bedrijven en heeft goed in beeld of de uitstoot overeenkomt met de milieuvergunning.

We onderzoeken de grondwaterkwaliteit op een aantal plekken

Een andere vraag die u op 5 februari stelde ging over de kwaliteit van het grondwater, in relatie met de voormalige stort aan de Mettrayweg (mogelijke locatie zonneveld). En of het veilig is om uw (moes)tuin met grondwater te besproeien. Ook vroeg u zich af of het veilig is om groenten uit uw moestuin te eten. Dit onderwerp is met de GGD overlegd. De gemeenten onderzoeken het grondwater op enkele over het gebied verspreide locaties. Het bureau Tauw voert dit onderzoek uit. Bij het onderzoek betrekken we ook inwoners die dichtbij de voormalige stort aan de Mettrayweg wonen en de tuin besproeien met grondwater.

Als het nodig is gebeurt aanvullend onderzoek na het GGD onderzoek

De gemeenteraad van Lochem heeft via een motie om metingen naar andere stoffen gevraagd. Ook sommige inwoners benaderen de gemeente met aanvullende vragen over gezondheid en onderzoek. Wij hebben aandacht voor alle vragen en zorgen. Op basis van de resultaten van het GGD onderzoek kijken we of het nodig is om meer gegevens boven tafel te krijgen. We wachten nu eerst de uitkomsten van het GGD onderzoek af.

Contactgroep Eefde West

De contactgroep Eefde West is gestart op 26 maart. Deelnemers zijn de dorpsraad Eefde, gemeenten Lochem en Zutphen en een aantal inwoners. De contactgroep overlegt over communicatie, gezondheid, windturbines, zonnevelden etcetera. Het doel is om informatie uit te wisselen. De contactgroep neemt dus geen besluiten. 

Voor vragen over het kankerclusteronderzoek kunt u terecht bij:

·         GGD-NOG: 088 – 443 30 00 en communicatie@ggdnog.nl.

·         Gemeente Lochem, Ard Kosters 0573-289222, a.kosters@lochem.nl

·         Gemeente Zutphen, Carla van Amerongen: 14-0575 en c.vanamerongen@zutphen.nl

Het bericht Tussenbericht GGD onderzoek Eefde-West verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.

24 april: Innovatieontbijt

Architect Thomas Rau en sloper Arend van de Beek van Lagemaat Sloopwerken spraken bij de 4PM ‘Material Matters’ in een overvolle Broodfabriek over circulariteit in de bouw. Op het gebied van circulariteit in de bouw staat onze regio niet stil. De bijeenkomst met Thomas Rau vraagt dan ook om een vervolg. Daarom is het Innovatieontbijt van woensdag 24 april een Follow up.

Het bericht 24 april: Innovatieontbijt verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.

Verlegging N345

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een vergunning verleend voor het onttrekken en lozen van grondwater en de daarvoor te verrichtten handelingen in het watersysteem. De werkzaamheden vinden plaats ten behoeve van het verleggen van de N345 te Zutphen, waarbij aan zowel de Baankstraat als de Kanonsdijk een onderdoorgang gerealiseerd gaat worden. Zie:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2019-3997.html

Situatietekening:
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-18052/1/bijlage/exb-2019-18052.pdf

Het bericht Verlegging N345 verscheen eerst op Bedrijvenkring Zutphen.