Terug naar Keurmerk Veilig Ondernemen

Communicatie

Invoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen bestaat uit vier stappen:

  • Opzet van het samenwerkingsverband
  • Opstellen van een veiligheidanalyse
  • Opstellen en uitvoeren activiteitenplan
  • Certificatie

Het proces kan bij elk van deze stappen worden aangevangen. Echter de onderlinge samenhang is zeer belangrijk. In het gehele traject is communicatie ongeveer 60 à 70 procent van het gehele proces.

Er is een regisseur nodig die met alle partijen moet kunnen samenwerken. De regisseur heeft een belangrijke rol in de herordening van de bestaande maatregelen. De regierol is bijna altijd weggelegd voor de gemeente. Zij is immers verantwoordelijk voor het integrale veiligheidsbeleid en kan als zodanig dan ook goed als aanjager van het proces dienen.

Men moet zich goed realiseren dat invoering van KVO geen product maar een proces is. KVO is niet eindig maar een altijd voortdurend proces. Het kost een behoorlijke inspanning om met elkaar resultaat te boeken. Hierbij zijn improvisatie, invoering van nieuwe ideeën en inzichten en het afwijken van gebaande paden belangrijke kenmerken. Een strakke regie is goed maar flexibiliteit blijft onontbeerlijk. Men moet er steeds rekening mee houden dat werken aan veiligheid en beveiliging nooit een dagtaak is voor alle betrokkenen en dat geldt dus ook voor invoering van KVO. Tenslotte moet u erop bedacht zijn dat bij succes na invoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen er een kans bestaat op afnemende deelname. Immers als het goed is worden de problemen waaraan gewerkt wordt kleiner. Goede afspraken en een traject richting hercertificatie geven, mits strak geregisseerd, een waarborg voor continuïteit.

KVO | Voordelen | Samenwerkingsverband | Veiligheidsanalyse/Nulmeting | Activiteitenplan | Communicatie | Certificaat