Reclamebelasting op de bedrijventerreinen in Zutphen

Zutphen, 22 september 2016

Geachte ondernemers op de Zutphense bedrijventerreinen, geachte gemeenteraadsleden,

Om de toekomst van een aantal collectieve voorzieningen op de bedrijventerreinen veilig te stellen, is in Zutphen begin 2015 een ondernemersfonds gerealiseerd. Omdat een aantal ondernemers hier recent via een manifest kanttekeningen bij heeft geplaatst, geven wij in deze brief graag een toelichting op dit fonds, dat tot stand is gekomen door samenwerking van de toenmalige werkgeversverenigingen, de vereniging Parkmanagement Zutphen en de gemeente Zutphen.

Waarom is het ondernemersfonds ingevoerd?

De Zutphense bedrijventerreinen worden collectief beveiligd. Naast intelligent cameratoezicht (onder andere kentekenregistratie bij alle toegangswegen) worden surveillanten ingezet om de terreinen te bewaken. In geval van incidenten worden zij aangestuurd vanuit de Regionale Toezicht Ruimte van I-Watch te Zwolle op basis van de camerabeelden die daar binnenkomen. Bij calamiteiten kan de politie deze beelden opvragen bij de meldkamer.

De cijfers wijzen uit dat deze vorm van collectieve beveiliging op de Zutphense bedrijventerreinen daadwerkelijk leidt tot minder criminaliteit.

Tot 2015 werd de collectieve beveiliging betaald door de bedrijven die daaraan op vrijwillige basis deelnamen (Werk in Bewaking). Omdat echter iedereen op de bedrijventerreinen van de collectieve beveiliging profiteert, is gezocht naar een manier om alle bedrijven, naar rato, te laten meebetalen. Door de totale begroting te spreiden over meer bedrijven, konden de kosten per bedrijf lager worden dan die van het voormalige lidmaatschap aan Werk in Bewaking en de voorzieningen in stand worden gehouden.

Besloten werd daarom een ondernemersfonds in te voeren. Op 26 november 2014 verwoordde de wethouder het als volgt in de Stentor: “Met dit fonds wordt een oplossing gevonden voor de huidige situatie, waarin een groot deel van de ondernemers wel meebetaalt aan de collectieve voorzieningen en een kleiner deel helemaal niet. Nu wordt de situatie voor iedereen gelijk getrokken.”

Sinds 2015 int de gemeente Zutphen voor dit fonds reclamebelasting bij de gebruikers van panden op de bedrijventerreinen De Mars, De Stoven en De Revelhorst. Vanaf begin 2016 worden de aanslagen verstuurd door Tribuut.

De gelden vloeien, na aftrek van de inningskosten, volledig terug naar de ondernemers. De Handel & Industriestichting Zutphen (HIZ) zorgt voor een zorgvuldige en transparante besteding.

Hoe is het ondernemersfonds ingevoerd?

Voor de invoering van een ondernemersfonds is in 2014 eerst het draagvlak gepeild. Via herhaalde mailings (digitaal en per post), berichten in de media, bijeenkomsten en een enquête is geprobeerd alle bedrijven op de bedrijventerreinen te bereiken. Velen zagen het voordeel van een dergelijk fonds en het behoud van de collectieve beveiliging in. Mede op grond van de resultaten van de enquête (72% van de 93 ontvangen reacties positief) zijn de plannen voorgelegd aan de gemeenteraad, die er mee instemde.

Wat gebeurt er met het geld?

Uit de ontvangen gelden in het ondernemersfonds wordt de collectieve beveiliging betaald, krijgt Parkmanagement Zutphen de vaste kosten vergoed en wordt een gedeelte besteed aan de promotie van Zutphen als vestigingsplaats voor ondernemers.

Wat zijn de voordelen voor de bedrijven?

  • Zij zijn verzekerd van collectieve beveiliging op de bedrijventerreinen. Voor eventueel aanvullende beveiligingsdiensten op hun eigen terrein kunnen bedrijven zelf afspraken maken met de beveiliger.
  • Zij zijn automatisch lid van Parkmanagement Zutphen en kunnen direct gebruik maken van de voordelen, zoals collectieve inkoop van energie, afvalverwerking, bewegwijzering en glasvezelgebruik. Vóór invoering van het ondernemersfonds moesten bedrijven contributie  betalen voor lidmaatschap van Parkmanagement (afhankelijk van het aantal medewerkers variërend van 250 tot 400 euro per jaar).
  • Zij kunnen een aanzienlijke korting op hun opstalverzekering realiseren. Parkmanagement heeft er namelijk voor gezorgd dat de bedrijventerreinen zijn gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Hiervoor is een werkgroep KVO actief, waarin Parkmanagement samen met ondernemers, politie, brandweer, gemeente en beveiliger, ervoor zorgt dat voortdurend aan de criteria van KVO wordt voldaan.
  • Zij kunnen via de Vereniging Parkmanagement meepraten over het te voeren beleid. Kortom:  ieders stem telt!
  • De laatste bijeenkomst is gehouden op 19 april. Aan deze bijeenkomst is vanuit ruim 30 bedrijven deelgenomen. Dit najaar staat weer een bijeenkomst gepland. Bedrijven blijven automatisch op de hoogte door zich aan te melden voor nieuwsbrief op www.parkmanagementzutphen.nl.

Tarieven 2016

We hebben moeten constateren dat de opbrengsten uit de reclamebelasting over het eerste jaar zijn achtergebleven bij de begroting.

Voor 2016 is een aantal bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. Om de begroting sluitend te krijgen waren tariefaanpassingen voor de reclamebelasting echter onontkoombaar. De gemeente Zutphen heeft deze voorgenomen tariefaanpassingen in december 2015 in de Verordening reclamebelasting 2016 vastgelegd. In goed overleg met de gemeente zijn deze tarieven nadien nog naar beneden bijgesteld. De definitieve tarieven voor 2016 zijn vermeld in onderstaand overzicht.

WOZ-categorie             Tarief 2015   Tarief 2016
tot 500.000                    €   900             €     875
500.001 – 1.000.000     € 1.300             € 1.350
1.000.001 – 1.250.000  € 1.800             € 2.000
1.250.001 – meer          € 1.800             € 2.675

Bij deze tariefaanpassingen is rekening gehouden met geuite bezwaren op de vastgestelde heffingsbedragen in 2015, met name door ondernemers met panden in de laagste WOZ-categorie. Voor hen was in 2015 sprake van een kostentoename ten opzichte van hun deelname in collectieve beveiliging en parkmanagement in het verleden. Voor bedrijven in de hogere WOZ-categorieën lag dat anders. Op grond van eenzelfde toetsing aan het verleden is gekozen de tarieven in de hogere WOZ-categorieën te laten stijgen, verhoudingsgewijs sterker naarmate de WOZ-waarde hoger is.

Voor 2017 en verder werkt de gemeente Zutphen samen met Stichting HIZ en Parkmanagement Zutphen aan een document met mogelijke verbeteringen van het huidige systeem om het ondernemersfonds financieel te voeden. Een gesprek hierover heeft inmiddels plaatsgevonden. Het document zal na verwachting begin oktober gereed zijn.

De vereniging Parkmanagement Zutphen en de stichting HIZ willen met de gemeente Zutphen staan voor de continuïteit van een aantal belangrijke voorzieningen op de Zutphense bedrijventerreinen, nu en in de komende jaren.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met parkmanager Jos Addink, tel. 06-53836389, e-mail: info@parkmanagementzutphen.nl.

Met vriendelijke groet,

De besturen van
Parkmanagement Zutphen
Stichting Handel & Industrie Zutphen