Voorontwerp bestemmingsplan Mars Noord en Midden ter inzage

Tot 19 juli ligt ook het voorontwerp bestemmingsplan Mars Noord en Midden ter inzage. Dit is in te zien bij het loket in het gemeentehuis en digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op dit moment gelden voor De Mars meer dan 20 verschillende bestemmingsplannen, die bovendien verouderd zijn. Deze plannen worden geactualiseerd en er komt één nieuw bestemmingsplan voor Mars Noord en Midden. Het nieuwe bestemmingsplan geldt voor het gebied tussen het Twentekanaal en de Dreef, en de IJssel en het spoor Zwolle-Arnhem, uitgezonderd Fort de Pol, waarvoor een apart bestemmingsplantraject loopt (en voor Noorderhaven is een apart bestemmingsplan in de maak omdat dit een woongebied wordt).

Grotendeels bestendigen

Het nieuwe plan is in principe conserverend van aard. Dat betekent dat in de meeste gevallen de huidige situatie hetzelfde blijft.  Voor de thema’s detailhandel en havens geldt dat er planologisch wel iets gaat veranderen. De gewenste locaties voor detailhandel worden duidelijker geprofileerd en in de havens wordt zichtbaar welke functies waar gewenst zijn.

Het nieuwe bestemmingsplan maakt in een oogopslag duidelijk dat er een verschil is in de aard van de bedrijvigheid in Mars Noord en Midden. In het noordelijk deel van De Mars is ruimte voor (zware) industrie terwijl het middendeel bestemd is voor detailhandel, voorzieningen en lichte bedrijvigheid. Op deze manier is Mars Midden een goede en noodzakelijke overgangszone tussen de industrie in het noorden en het nieuwe woongebied Noorderhaven in het zuiden.

Inspraak

Inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan Mars Noord en Midden kunnen tot 19 juli mondeling of schriftelijk worden ingediend bij het college van B&W. Schriftelijke reacties kunnen naar het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente  Zutphen, Postbus 41, 7200 AA Zutphen. Voor een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt via het secretariaat van Programmabureau De Mars, telefoon (0575) 587950. De mondelinge reactie wordt in een verslag vastgelegd.

Vervolg

Na het verwerken van de inspraakreacties komt er een ontwerpbestemmingsplan dat naar verwachting komend najaar gereed is. Het ontwerpbestemmingsplan ligt na vrijgave door het college zes weken ter inzage en die periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Na het beoordelen van de zienswijzen komt er een bestemmingsplan waar de gemeenteraad een besluit over neemt. Na het raadsbesluit is er een periode van zes weken waarin beroep mogelijk is. Afhankelijk van de reacties volgt voor de zomer (2013) de onherroepelijke vaststelling van het bestemmingsplan Mars Noord en Midden.

Ontwerpbestemmingsplannen Marstunnel en Kostverloren tot 19 juli ter inzage

Tot 19 juli liggen de ontwerpbestemmingsplannen voor de onderdoorgangen Marstunnel en  Kostverloren gedurende zes weken ter inzage.  Ze zijn in te zijn bij het loket in het gemeente en digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor de ontsluiting van nieuwbouwlocatie Noorderhaven komen twee nieuwe onderdoorgangen onder het spoor door, die Noorderhaven verbinden met de binnenstad en de rest van Zutphen. Als de nieuwe onderdoorgangen klaar zijn gaat de Overweg dicht. De weg onder de oude IJsselbrug wordt in de toekomst een promenade voor voetgangers en fietsers.

Marstunnel en Kostverloren

De Marstunnel komt tussen het ROC en de IJssel en verbindt de IJsselkade met de Parkstraat. De Marstunnel is bedoeld voor gemotoriseerd en langzaam verkeer, maar niet voor (zwaar) vrachtverkeer; daarvoor is de N348 de geëigende route. Bussen en hulpdiensten kunnen wel gebruik maken van de Marstunnel. Kostverloren is bedoeld voor fietsers en voetgangers en verbindt de binnenstad (ter hoogte van de Norenburgerstraat) met Noorderhaven.

Zienswijzen

Zienswijzen op de ontwerpbestemmingsplannen Marstunnel en Kostverloren kunnen tot 19 juli mondeling of schriftelijk worden ingediend bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen naar de Gemeenteraad Zutphen, Postbus 41, 7200 AA Zutphen. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via het secretariaat van Programmabureau De Mars, telefoon (0575) 587950. De mondelinge zienswijze wordt in een verslag vastgelegd.

Vervolg

Naar verwachting neemt de gemeenteraad komend najaar een definitief besluit over de bestemmingsplannen Marstunnel en Kostverloren. De start van de bouw is gepland in 2013 en de ingebruikname van de onderdoorgangen vanaf  eind 2014/begin 2015.

Jaarverslag 2011 Programmabureau De Mars

Programmabureau De Mars heeft het jaarverslag van 2011 klaar. In dit jaarverslag staan onder meer de werkzaamheden rondom de revitalisering van het bedrijventerrein en de nieuwbouw in Noorderhaven en Spoorzone. Het jaarverslag is slechts digitaal verkrijgbaar, om kosten en het milieu te (be)sparen. Iedereen kan het jaarverslag (pdf) hier bekijken.

Tijdelijk extra parkeervoorziening Noorderhaven

Het college van B&W van Zutphen heeft ingestemd met de aanleg van een extra, tijdelijke parkeervoorziening in Noorderhaven. De parkeerplek komt naast het Koelhuis aan de Havenstraat en biedt ruimte aan circa 160 auto’s. De aanleg van de parkeervoorziening gebeurt nog voor de komende zomervakantie.

De plek naast het Koelhuis is gunstig omdat het dichter bij het station is dan de oorspronkelijk beoogde locatie naast de Overweg. Tot 2015/2016 kan deze nieuw extra parkeervoorziening worden gebruikt. Daarna starten de bouwwerkzaamheden rondom de nieuwe haven.

Eind vorig jaar verdwenen de tijdelijke parkeerplekken achter de Broodfabriek. Reden hiervan was het  bodemonderzoek als voorbereiding op de nieuwbouw in Noorderhaven. De gemeente stelde toen al extra parkeerruimte beschikbaar langs de Dreef en de Bolwerksweg.

Na de verhuizing van Strukton (naar verwachting in september van dit jaar) komt nog extra parkeergelegenheid op de parkeerplaatsen van het bedrijf,  aan de Havenstraat.

Alle tijdelijke parkeervoorzieningen zijn de opmaat naar de definitieve (betaalde) parkeervoorzieningen in Noorderhaven.

(Bron: gemeente Zutphen)

Slecht wegdek gezien?

Verbeterdebuurt.nl De Mars ZutphenZiet u een slecht wegdek of een kapotte brug in Zutphen? Meld dit dan op de website www.verbeterdebuurt.nl. Zutphen is een van de driehonderd gemeenten die zich bij dit initiatief heeft aangemeld. Via een app kunt u een foto van bijvoorbeeld een gat in de weg insturen en op deze manier onder de aandacht brengen van de gemeente. Heeft u een idee? Dan kunt u dat ook via deze app kenbaar maken. De meldingen van problemen worden getoond met een (virtuele) punaise op een kaart. Is een probleem opgelost, dan verandert de punaise in een vlag.