14 december opening N348 Zutphen-Eefde

Verkeersmaatregelen omgeving N348 Zutphen-Eefde

Vrijdagmiddag 14 december om 14.00 uur wordt de nieuwe rondweg N348 Zutphen-Eefde feestelijk geopend en kan het autoverkeer na het officiële moment direct gebruiken maken van de nieuwe weg. Uiteindelijk doel is een betere doorstroming van het regionale verkeer en zorgt verder voor een betere bereikbaarheid van industrieterrein de Mars en minder verkeer door de v.d Capellenlaan-
Deventerweg Noord en door het centrum van Eefde.

Behalve de aanleg van de rondweg zijn er ook andere maatregelen nodig om deze doelen te bereiken. Zo komt er een spitsmaatregel op de Kapperallee, komt er extra bewegwijzering op de Mars en wordt de bushalte richting het Crematorium verplaatst. “Wij zijn als gemeente heel blij met de nieuwe rondweg. Maar aanpassen aan een nieuwe verkeerssituatie kost vaak ook wat tijd. Ik hoop dat onze weggebruikers zoveel mogelijk gebruik gaan maken van de nieuwe rondweg. Dit is gunstig voor de verkeersveiligheid, geluid en uitstoot op ons gemeentelijke wegennet!”, aldus Patricia Withagen.

Kapperallee
Om sluipverkeer door Eefde tegen te gaan, brengt de provincie op maandag 10 en dinsdag 11 december in samenwerking met de gemeenten Zutphen en Lochem spitsmaatregelen aan op de Kapperallee. Het gaat hierbij om het gedeelte van de Kapperallee tussen de N346 Rijksstraatweg in Warnsveld en de Voorsterallee. De spitsmaatregelen bestaat uit 2 wegversmallingen. Daarnaast geldt in de ochtendspits, tussen 7.00 en 9.00 uur een inrijverbod voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van landbouwverkeer en bussen. De bushalte naar het “Crematorium” zal verplaatst worden in noordelijke richting ter hoogte van de fietsoversteek bij de Binnenweg. De werkzaamheden duren de gehele dag. Autoverkeer kan gewoon gebruik blijven maken van de Kapperallee (met uitzondering van de ochtendspits). Men moet rekening houden met eventueel licht oponthoud op 10 en 11 december.

Maatregelen de Mars
Op het industrieterrein de Mars wordt voorlopig tijdelijke bewegwijzering geplaatst om het verkeer te verwijzen naar de nieuwe rondweg. Dit om het verkeer te laten wennen aan de nieuwe situatie. Verder zal vooruitlopend op de herinrichting van de Capellenlaan-Deventerweg Noord de verkeersregelinstallatie bij het kruispunt Deventerweg-Industrieweg-v.d. Capellenlaan tijdelijk wat worden bijgesteld. Dit is bedoeld om het doorgaande verkeer van der Capellenlaan-Industrieweg te ontmoedigen.

Start bouw Noorderhaven

De afgelopen weken zijn voorbereidingen getroffen voor de bouw van de eerste woningen in Noorderhaven. Proper-Stok/Heijmans, Woonbedrijf ieder1 en Programmabureau De Mars/gemeente Zutphen laten weten wat de komende tijd gaat gebeuren:

Eerste fase bouw

Noorderhaven wordt in fasen gebouwd. De eerste fase van de bouw is bij het station . Daar is gestart met de bouw van twee appartementengebouwen. Het eerste gebouw komt tegenover het NS-station, haaks op de Broodfabriek, in de Pakhuizenbuurt. Er komen in dit gebouw negentien sociale huurappartementen, verdeeld over vier bouwlagen. Op de begane grond (plint) komen commerciële ruimtes van circa 360 vierkante meter. De woningen zijn naar verwachting eind 2013 klaar en worden vanaf 2014 verhuurd. Dit gebouw is ontworpen door het Zutphense bedrijf Attika Architekten.

In het verlengde van het eerste gebouw komt een appartementengebouw met zes vrije sector huurappartementen en 25 sociale huurappartementen, verdeeld over vier bouwlagen. In de plint komen commerciële ruimtes van circa 470 vierkante meter. De woningen zijn in de loop van 2014 klaar en dan start ook de verhuur. Het ontwerp van dit gebouw is van De Zwarte Hond Architecten uit Rotterdam. In de eerste fase bouw liggen verder acht vrije kavels die onlangs in de verkoop zijn gegaan. Voor de twee historische panden, het oude Pakhuis en de Zutphense Broodfabriek, zijn gesprekken gaande met geïnteresseerden.

Vragen en klachten

Uiteraard zorgt de nieuwbouw voor de nodige reuring in het gebied. Er wordt naar gestreefd om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Voor vragen en klachten over het bouwterrein kunt u terecht bij Heijmans Woningbouw Amersfoort, telefoon 033-4502400. Contactpersonen: G. Juffer (uitvoerder) of J. Van den Berg (projectleider, e-mail jberg@heijmans.nl).
Voor vragen en klachten over het openbaar gebied in Noorderhaven kunt u terecht bij de gemeente Zutphen, telefoon 140575.
Buiten kantooruren kunt u in dringende gevallen contact opnemen met de politie.

Provincie wil groot onderhoud aan de N348

De provincie Gelderland wil in 2013 grootschalig onderhoud aan de N348 tussen Dieren en Zutphen uitvoeren. Deze werkzaamheden zijn van invloed op de bereikbaarheid van het betrokken gebied.

In het voortraject vindt ambtelijk overleg plaats met de direct betrokken gemeenten, de hulpdiensten, politie en indien betrokken de openbaar vervoerder. De werkzaamheden starten in het voorjaar het met wegvak Dieren-Brummen. In de zomerperiode staat het wegvak Brummen-Zutphen ingepland.
De werkzaamheden worden regionaal met andere projecten afgestemd teneinde de overlast voor de regio beheersbaar te houden. Tijdens de uitvoering wordt getracht de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden, waarbij rekening wordt gehouden met de aanrijtijden van de hulpdiensten.

Het project bestaat onder andere uit het realiseren van verkeerskundige verbeteringen ter hoogte van de kernen Spankeren en Leuvenheim. Tevens wordt op een aantal wegvakken nieuw asfalt aangebracht en worden de bruggen over het Apeldoorns Kanaal en de IJssel onderhouden.
Het onderhoud aan de bruggen en de reconstructie van de bebouwde kom Leuvenheim zullen leiden tot de meeste verkeersoverlast. In deze gevallen leiden de onderhoudswerkzaamheden tot het tijdelijk afsluiten van aangrenzende wegvakken waardoor rekening moet worden gehouden met omleidingsroutes voor het doorgaande verkeer en beperkte bereikbaarheid van aanwonenden en bedrijven. De werkzaamheden op de overige wegvakken worden hier zorgvuldig omheen gepland. Een gedetailleerde planning en fasering van het werk is op dit moment nog niet bekend.

Naar verwachting zal in januari meer bekend zijn over de periode van overlast, fasering en
omleidingsroutes. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Marieke Looijen, projectsecretaris, m.looijen@gelderland.nl of (026) 359 95 20.

Provincie wil groot onderhoud aan de N348

De provincie Gelderland wil in 2013 grootschalig onderhoud aan de N348 tussen Dieren en Zutphen uitvoeren. Deze werkzaamheden zijn van invloed op de bereikbaarheid van het betrokken gebied.

In het voortraject vindt ambtelijk overleg plaats met de direct betrokken gemeenten, de hulpdiensten, politie en indien betrokken de openbaar vervoerder. De werkzaamheden starten in het voorjaar het met wegvak Dieren-Brummen. In de zomerperiode staat het wegvak Brummen-Zutphen ingepland.

De werkzaamheden worden regionaal met andere projecten afgestemd teneinde de overlast voor de regio beheersbaar te houden. Tijdens de uitvoering wordt getracht de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden, waarbij rekening wordt gehouden met de aanrijtijden van de hulpdiensten.

Het project bestaat onder andere uit het realiseren van verkeerskundige verbeteringen ter hoogte van de kernen Spankeren en Leuvenheim. Tevens wordt op een aantal wegvakken nieuw asfalt aangebracht en worden de bruggen over het Apeldoorns Kanaal en de IJssel onderhouden.

Het onderhoud aan de bruggen en de reconstructie van de bebouwde kom Leuvenheim zullen leiden tot de meeste verkeersoverlast. In deze gevallen leiden de onderhoudswerkzaamheden tot het tijdelijk afsluiten van aangrenzende wegvakken waardoor rekening moet worden gehouden met omleidingsroutes voor het doorgaande verkeer en beperkte bereikbaarheid van aanwonenden en bedrijven. De werkzaamheden op de overige wegvakken worden hier zorgvuldig omheen gepland. Een gedetailleerde planning en fasering van het werk is op dit moment nog niet bekend.

Naar verwachting zal in januari meer bekend zijn over de periode van overlast, fasering en

omleidingsroutes. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Marieke Looijen, projectsecretaris, m.looijen@gelderland.nl of (026) 359 95 20.

Inloopbijeenkomst over ontwerpbestemmingsplan Fort de Pol

Op woensdag 21 november is er van 17.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan voor Fort de Pol, in Dorpshuis Het Hart in Eefde, Jolinkweg 2.

Inzien
Het ontwerpbestemmingsplan is nog tot 6 december in te zien bij het Loket van de gemeente Zutphen en ook digitaal beschikbaar. Kijk voor meer informatie op de website van De Mars of neem contact op met programmabureau De Mars, telefoon (0575) 587 950.

Marstunnel en Kostverloren

Het college van B&W van Zutphen heeft onlangs besloten om de bestemmingsplannen voor de onderdoorgangen Marstunnel en Kostverloren aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.

Voor de zomer hebben de ontwerpbestemmingsplannen voor Marstunnel en Kostverloren gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze  termijn zijn geen zienswijzen ingediend.

De Marstunnel komt tussen het ROC en de IJssel en verbindt de IJsselkade met de Parkstraat. De Marstunnel is bedoeld voor gemotoriseerd en langzaam verkeer, maar niet voor (zwaar) vrachtverkeer; daarvoor is de N348 de geëigende route. Bussen en hulpdiensten kunnen wel gebruik maken van de Marstunnel. Kostverloren verbindt de binnenstad (ter hoogte van de Norenburgerstraat) met Noorderhaven en is -uitsluitend- bedoeld voor fietsers en voetgangers.

Vervolg
Na de besluitvorming door de raad liggen de beide bestemmingsplannen opnieuw voor een periode van zes weken ter inzage. De terinzageligging wordt bekend gemaakt in de Staatscourant, de Zutphense Koerier, op ruimtelijke plannen.nl en op de website van de gemeente.

De start van de bouw is gepland in 2013 en de ingebruikname van de onderdoorgangen vanaf  eind 2014, begin 2015.

(Bron: Gemeente Zutphen)