Waarschuwing over ‘gemeentegids’

De gemeente Zutphen waarschuwt ondernemers voor een bedrijf dat ten onrechte beweert namens de gemeente advertenties te werven voor een (digitale) (gemeente)gids of een andere (gemeentelijke) uitgave. De officiële gemeentegids wordt verzorgd door Akse Media. De vertegenwoordiger van Akse neemt altijd eerst telefonisch contact op, maakt een persoonlijke afspraak en kan de aanbevelingsbrief van de gemeente daarbij tonen. Wie twijfelt aan de oprechtheid van hetgeen wordt aangeboden, kan dit verifiëren bij de gemeente.

De gemeente Zutphen doet, voor wat de print- en digitale gemeentegids en de gemeentegidsapp betreft, alleen zaken met Akse Media B.V. Het is overigens de eerste keer dat de gids door Akse Media wordt verzorgd. Deze komt binnenkort uit en is twee jaar geldig.

Overweg tijdelijk dicht

De Overweg is van donderdagnacht 1 november tot dinsdagochtend 6 november 5.00 uur dicht voor alle verkeer. Dus ook voor fietsers en voetgangers. De spoorwegovergang moet dicht vanwege onderhoudswerk aan het spoor. Het verkeer wordt omgeleid. (Bron: gemeente Zutphen)

Inzending Zutphen genomineerd voor Gouden Decibel

De aanpak van de geluidzonering op bedrijventerrein De Mars heeft de gemeente Zutphen een nominatie opgeleverd voor de Gouden Decibel; de prijs voor de meest innovatieve manier om geluidhinder te beperken. De gemeente werkt aan een combinatie van maatregelen, die nu deels zijn genomineerd voor de Gouden Decibel.

De kern van de totale aanpak is dat de geluidruimte op het bedrijventerrein beter wordt verdeeld. Een aanpak die gunstig is voor de zittende bedrijven en tegelijk ruimte biedt voor nieuwe bedrijven. Dat alles zonder een toename van geluidhinder voor de woonomgeving.

Er is een zonebeheerplan gemaakt waarin de geluidverkaveling voor het gebied grofweg ten noorden van de Industrieweg is vastgelegd. Het zonebeheerplan is richtlijn voor de behandeling van Wabo-aanvragen en de gemeente stuurt zo op de uitgifte en het gebruik van geluidruimte.

Bijzonder aan de aanpak is dat Zutphen het zonebeheerplan verankert in de planregels van het bestemmingsplan. Dit gebeurt weliswaar al bij een klein aantal andere gemeenten, maar het unieke van de aanpak van Zutphen is de toetsing op immissiewaarden. In de praktijk gebeurt toetsing aan de hand van emissiewaarden. Bij immissie gaat het concreet over het effect op de ‘ontvanger’, dus daar waar de geluidhinder beleefd wordt.

De unieke combinatie van beide wettelijke kaders biedt zowel overheden als bedrijven een eenduidig kader. Op dit moment verwerkt de gemeente het zonebheerplan in het nieuwe bestemmingsplan voor De Mars Noord en Midden.

Tot nu toe
Het goed regelen van de geluidzonering op De Mars is overigens niet nieuw, maar al jaren onderdeel van de revitalisering van het bedrijventerrein. Via de zogenaamde artikel-65 aanpak is de gemeente destijds gestart met het repareren van de meest acute problemen.

Vervolgens is de verdeling van geluidruimte aangepakt. De beschikbare geluidruimte voor de zwaardere bedrijven in het noordelijk deel van De Mars bleef op hetzelfde peil. Om de nieuwe bedrijvenkavels op Fort de Pol te faciliteren is de geluidzone in dit deel van De Mars wat ruimer gemaakt. En in het zuidelijk deel van De Mars is de geluidzone beperkt. Die beperking was mogelijk omdat hier voornamelijk bedrijven in de lichtere milieucategorieën zitten. Juridisch is deze nieuwe verdeling inmiddels stevig verankerd in een bestemmingsplan.

(Bron: persbericht van de gemeente Zutphen)

 

Start sloopwerkzaamheden sanering Spoorzone

NS start vandaag met de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van de oude panden van Strukton en Nedtrain. Over een aantal weken zal de daadwerkelijke sloop beginnen. Strukton heeft de locatie inmiddels verlaten.

De sporen die door Strukton werden gebruikt worden verwijderd. Op de locatie is sprake van bodemverontreiniging. Na sloop van de panden kan de sanering in opdracht van SBNS (stichting bodemsanering NS) plaats vinden. Bij de sanering wordt rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. De sloopwerkzaamheden worden begin oktober afgerond. NS, eigenaar van de gronden, is met de gemeente in gesprek over de verkoop van de gronden ten behoeve van de ontwikkeling Noorderhaven en de onderdoorgangen Marstunnel en Kostverloren.

Tijdelijke parkeervoorziening naast Koelhuis gereed

De tijdelijke extra parkeervoorziening in Noorderhaven, naast het Koelhuis (ingang Coenensparkstraat), is klaar en kan vanaf heden worden gebruikt. Op deze plek kunnen zo’n 150 auto’s staan.

Tot 2015/2016 kan deze parkeervoorziening worden gebruikt. Daarna starten de bouwwerkzaamheden rondom de nieuwe haven. De komende weken worden automobilisten die de auto parkeren aan één van beide zijden aan de Havenstraat, dat wil zeggen het gedeelte tussen de Oude IJsselbrug en de noordelijke uitgang van het station, geattendeerd op deze nieuwe parkeervoorziening. Vanaf 1 september geldt namelijk voor dit gedeelte langs de Havenstraat een parkeerverbod.

Alle tijdelijke parkeervoorzieningen zijn de opmaat naar de definitieve (betaalde) parkeervoorzieningen in Noorderhaven.